شهر استانبول

فونی کولر

فونی کولر

علاوه بر تمامی سرویسهای حمل و نقل عمومی فونی کولر و تله کابین هم یکی از شیوه های حمل و نقل و دسترسی برای کوتاه کردن مسیرها در استانبول است.

فونی کولر شبیه به واگنهای مترو با ظرفیت کمتر است که فاصله بین دو نقطه را کوتاهتر کرده و ایستگاهی در میانه راه ندارد فقط دسترسی مسافران از شروع تا پایان خط را آسان تر میکند.

خط فونی کولر تکسیم به کاباتاش مهمترین آنهاست که با استانبول کارت هزینه آن قابل پرداخت است.

در ایستگاه مترو سیرانتپه برای دسترسی راحتتر به مرکز خرید و منطقه وادی استانبول نیز یک خط هاوارای مشابه فونی کولر وجود دارد که مسافرین و مشتریان مرکز خرید وادی استانبول را از ایستگاه مترو به پاساژ میرساند. تا زمان ثبت این مطلب استفاده از این خط هزینه ای نداشت. 

یکی دیگر از خطوط فونی کولر نیز در منطقه ایوب و برای دسترسی بهتر به تپه پییرلوتی در حال احداث است.

البته در منطقه ایوب سلطان برای دسترسی به تپه پییرلوتی در حال حاضر تله کابین قابل استفاده است که با استانبول کارت میتوانید هزینه آنرا بپردازید.